Allegro, Gianni, Pier Mauro Giachino, Luigi Bisio, and Piero Giuntelli. 2015. “Philorhizus Occitanus Sp. N. From the South-Western Alps (Piedmont, Italy) (Coleoptera: Carabidae, Dromiini)”. Fragmenta Entomologica 47 (2), 127-31. https://doi.org/10.4081/fe.2015.140.