Allegro, Gianni, Pier Mauro Giachino, Luigi Bisio, and Piero Giuntelli. “Philorhizus Occitanus Sp. N. From the South-Western Alps (Piedmont, Italy) (Coleoptera: Carabidae, Dromiini)”. Fragmenta Entomologica 47, no. 2 (December 30, 2015): 127-131. Accessed September 27, 2020. http://www.fragmentaentomol.org/index.php/fragmenta/article/view/140.